Xosé Luís
Méndez Ferrín

Vieiros de palabra. Terra de Celanova-Baixa Limia en letras de autor
 Narrativa (Microrrelato)
 2012
 Librería Conde (Celanova)