como asociarse?

Requisitos

  • Poden ser socios/as da Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega todas aquelas persoas que teñan un libro individual publicado en galego.
  • Os/As aspirantes deben presentar unha solicitude de alta que debe ser aprobada polo Consello Directivo.
  • É imprescindíbel acompañar a solicitude dunha noticia bio-bibliográfica do/a solicitante.

Cotas

  • Estudante: 30 euros
  • Traballador/a en activo: 60 euros
  • Traballador/a en paro: 30 euros
  • Pensionista: 30 euros
  • Escritores/as noveis (participantes en libros colectivos): gratuíta
  • Socio/a Protector/a: 120 euros

Solicitude de alta

Encha a solicitude cos datos que se indican, imprima a páxina e envíea asinada, acompañada da noticia bio-bibliográfica ao seguinte enderezo:

ASOCIACIÓN DE ESCRITORAS E ESCRITORES EN LINGUA GALEGA (AELG)
Avenida de Alfonso Molina, s/n
Edificio de Sindicatos, 8º andar
15008 - A CORUÑA
Nome:
*
Apelidos:
*
DNI:
*
Enderezo:
*
CP:
*
Concello:
*
Provincia:
*
Teléfono:
*
Enderezo electrónico:
Conta bancaria (IBAN):
*
Situación laboral:
* Os campos marcados con asterisco son OBRIGATORIOS
Información básica sobre Protección de Datos. O Responsábel do tratamento é a Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega. A finalidade do tratamento é atender a súa solicitude de alta e a base legal do mesmo é o seu consentimento como persoa interesada. Prevese a comunicación de datos a CEDRO. Non se prevén outras comunicacións de datos. Ten dereito a acceder, rectificar, suprimir os seus datos e outros dereitos. Pode consultar a nosa cláusula adicional premendo no epígrafe Aviso Legal da páxina principal da web da AELG (aelg.gal).
Data e sinatura: