Xosé Luís
Méndez Ferrín

No fondo dos espellos. 2015-2020
 Xornalismo
 novembro de 2020
 Área de Normalización Lingüística e Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo