Xosé Luís
Méndez Ferrín

Era na selva de Esm
 Poesía (Poemario)
 2005
 Edicións Espiral Maior