Xavier
Alcalá

Guía da provincia da Coruña
 Divulgación (Guía)
 1996
 Caixavigo
 Fernández Naval, Francisco X.