Manuel
Rivas

Desde a palabra, doce voces
 Poesía
 xuño de 1986
 Sotelo Blanco Edicións