Xulio L.
Valcárcel

Campo de Marte
 Narrativa (Relatos)
 1999
 Edicións Espiral Maior