Xosé Ramón
Freixeiro Mato

Os séculos escuros e a Ilustración galega
 Edición crítica (Antoloxía)
 1996
 Edicións A Nosa Terra