Xavier
Rodríguez Baixeras

Dicionario da Comida Galega. Do abadexo á zorza
 Divulgación (Gastronomía)
 marzo de 2019
 Aira Editorial e Engaiolarte Edicións