Ramón
Caride

Do A ao Z... con Cabanillas
 Divulgación
 2010
 Editorial Everest. Edición en 2019 do Concello de Cambados