Manuel
Rivas

Ningún cisne
 Poesía
 1989
 Sotelo Blanco Edicións