Francisco X.
Fernández Naval

Días de cera
 Poesía
 1999
 Edicións Espiral Maior