Xosé Ramón
Freixeiro Mato

Da montaña o corazón (Produción literaria e lingua en Noriega Varela)
 Ensaio
 1993
 VII Premio Ánxel Fole. Fundación Caixa Galicia/El Progreso