Xulio
Pardo de Neyra

O labor lírico do ilustrado cura de Fruíme. Textos galegos de Zernadas y Castro
 Edición crítica
 2002
 Edicións Laiovento