Xosé Manuel
Beiras

A estrela na palabra. Novas conversas con Xosé Manuel Beiras
 Conversas
 2004
 Edicións Laiovento e Edicións Espiral Maior