Xosé Carlos
Caneiro

A valga do triste amor
 Poesía
 1997
 Edicións Espiral Maior