Xosé Carlos
Caneiro

A rosa de Borges
 Narrativa
 2000
 Sotelo Blanco Edicións