Suso de
Toro

Unha pouca cinza
 Narrativa
 1992
 Editorial Compostela