Siro
López

Cervantes e o Quixote. A invención do humorismo
 Ensaio
 2016
 Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades