Miguel
Sande

Ninguén chorou por nós
 Teatro
 1999
 Premio Rafael Dieste 1998
 Deputación da Coruña
 A Coruña

 Teatro visual ou de imaxes
 Drama
 curta
 Ext. Monte. Paso elevado. Baranda. Pantalla de proxección
 1 feminina/s e 1 masculina/s
 Instantáneas sobre a tolemia, a morte e o desencanto entre unha filla e seu pai