Miguel Anxo
Fernán-Vello

Entre água e fogo (Cantos da terra posuída)
 Poesía
 1987
 Edicións Sotelo Blanco