Miguel Anxo
Fernán-Vello

Dicionario do estremecemento
 Poesía
 2007
 Edicións Espiral Maior