Mercedes
Queixas Zas

Breve historia da literatura galega
 Divulgación
 1999
 Edicións A Nosa Terra