Mercedes
Queixas Zas

Historia da literatura galega
 Divulgación
 1996
 Edicións A Nosa Terra