María Xosé
Queizán

A muller en Galicia
 Ensaio
 1977
 Ediciós do Castro