Margarita
Ledo

Linguas mortas, serial radiofónico
 Narrativa
 1989
 Edicións Sotelo Blanco. Fotografías de Anna Turbau