Manuel
Lourenzo

Camiñar polo arame cunha lata de cervexa
 Teatro
 2005
 Edicións Laiovento