Manuel
Lourenzo

Mensaxe do Día Universal do Teatro
 Ensaio
 1992
 Instituto Galego da Información