Manuel
Lourenzo

Dicionário do Teatro Galego (1671-1985)
 Teatro (Dicionario)
 1987
 Sotelo Blanco Edicións
 Pillado, Francisco