Luís
G. Soto

O espírito da letra. Nove achegas filosóficas a textos literarios
 Ensaio
 outubro de 2008
 Edicións Espiral Maior