Justo
Beramendi

Galicia e a historiografía
 Ensaio (Historia)
 1993
 Tórculo