Isaac
Alonso Estraviz

Dicionário da Língua Galega
 Dicionario
 1995
 Sotelo Blanco Edicións