Helena
González Fernández

Análise práctica de 'De catro a catro', de Manuel Antonio
 Ensaio
 1993
 Sotelo Blanco Edicións