Carlos Paulo
Martínez Pereiro

A edición da Poesía Trobadoresca en Galiza
 Ensaio
 2008
 Baía Edicións. I Coloquio sobre Crítica Textual, Illa de San Simón, 22 a 23 de xuño de 2006