Calros
Solla

Crónica da Galiza bizarra
 Edición crítica (Xornalismo)
 decembro de 2021
 Edicións Morgante