Bernardino
Graña

Luz de novembro
 Poesía
 1997
 Edicións Espiral Maior