Bernardino
Graña

Himno verde
 Poesía
 1992
 Edicións Espiral Maior