Centro de Documentación da AELG
Repoñer o xénero
Belén Puñal
Fonte: Protexta 17, Inverno 11 (Suplemento de libros da revista Tempos Novos)