(1929 - 2004)

Manuel María

Auto do mariñeiro
 Teatro
 1961
 1ª ed., Vida Gallega, nº 75-76, Vigo, agosto, 1961, p. 137.; 2ª ed., Edicións Xistral, Monforte, 1970; edición non venal; 3ª ed., en Textos para o ensino do galego, Edicións do Rueiro, A Coruña, 1976; 4ª ed., en As Nosas Letras 2, S.A. Casals Ediciones, Barcelona, 1980, pp. 341-345, edición de Xoán Babarro; 5ª ed., en Antoloxía do teatro galego, Ediciós do Castro, Sada, 1982, pp. 455-462, escolma de Manuel Lourenzo e Francisco Pillado