Centro de Documentación da AELG
Galegos e cristiáns. "Deus fratresque Gallaeciae" - II. Tres grandes poetas
Pérez Prieto, Victorino
Galegos e cristiáns - II1. Rosalía de Castro (1837-1885)

     A meirande poetisa que tivo Galicia. Poeta culta e popular á vez. A uns interesaralles a poeta costumista e metafísica, a outros interesaranos mais a poeta social e relixiosa, a cantora e intérprete da realidade do pobo marxinado, a que soubo plasmar maxistralmente a alma do pobo galego oprimido. "Unha alma núa entre os homes, só vestida coa súa propia luz e a súa orixinaria dor", escribiu Otero (1). Xunto con Castelao son as dúas figuras mais representativas e simbólicas da nosa Terra. Rosalía é a escritora con máis universal proxección da nosa literatura, da que existen numerosas edicións e estudios en inglés, alemán e ata en xaponés; mesmo foi escollida entre os cen mellores escritores do mundo, en tódolos tempos. Este coñecemento da nosa meirande figura literaria, mesmo no ámbito escolar, axímeme dunha semblanza bio-bibliográfica, que había resultar abondo coñecida.
     Barreiro escribe no segundo número de Encrucillada unhas verbas que proen a calquera que se sinta cristián galego: "A humanidade grande coma o mar de Rosalía non atopou acougo na Igrexa. A Rosalía dos pobres, dos emigrados, dos mariñeiros das viúvas e dos orfos quedou ás portas da Igrexa" (2). Os argumentos déraos Alvilares anos atrás. "¿Que sucede na Igrexa galega do seu tempo para que Rosalía padeza tan agudamente na súa intimidade a frustración da súa fame de comunión?. Rosalía viviu dentro da comunidade cristiá galega. Pero mesmo nesa comunidade sentiuse desvalida, aprisionada por unha sociedade pechada na que tódolos camiños que levan a Deus estaban pechados" (3).
     Rosalía era unha muller doorosamente crente e fondamente cristiá, como queda refrexado na súa obra. ¿Que dicir que non sexa abondo coñecido da Rosalía identificada, como Xesús de Nazaret, coa realidade fonda do seu pobo nos versos tan coñecidos de Follas Novas?. Xa no seu Prólogo manifesta o compromiso social e popular da súa poesía e o por que de facelo en galego:

"Libros enteiros poderían escribirse falando do infortunio que afrixe ós aldeáns emariñeiros, soia e verdadeira xente do traballo no nosos país. Vin e sentín as súas penas como se fosen miñas".

"Naide se pudo achar animado dun mais bon desexo pra cantar as belezas da nosa terra naquel dialecto soave e mimoso que queren facer bárbaro os que non saben que aventaxa ás demáis lingoas en dozura e armonía".

     ¿Que dicir de novo sobre a saudade, alma da súa poesía máis persoal, que manifesta nos versos de Follas Novas? Quizais que non se teña, sen embargo, salientado suficientemente que é ésta unha saudade tinguida sempre de relixiosidade, unha relixiosidade desasosegadoramente existencial:

"¿Por que, en fin, Dios meu,
a un tempo me faltan
a terra e o ceu?"

     É un sentimento de soidade, pero non un sentimento que se peche á transcendencia, a Deus, senón máis ben como expresión do "silencio de Deus", tal como recoñece Alvilares ("O encontro do home con Deus é sempre precario e escuro" (4) ), e reflexionou a moderna "Teoloxía da morte de Deus". Con frecuencia Rosalía manifesta a estarrecedora experiencia da incomunicación co Absoluto, como nalgúns versos de En las orillas del Sar, que non rematan, a pesares de todo, na confesión dun mundo sen Deus:

"¡Que horrible sufrimiento! ¡Tú tan solo
lo puedes ver y comprender, Dios mío!
¿Es verdad que lo ves? Señor, entonces,
piadoso y compasivo,
vuelve a mis ojos la celeste venda,
de la fe bienhechora que he perdido...


Desierto el mundo, despoblado el cielo,
enferma el alma y en el polvo hundido
el sacro altar en donde
se exhalaron fervientes mis suspiros,
en mil pedazos roto,
mi Dios cayó al abismo,
al buscarle anhelante, sólo encuentro
la soledad inmensa del vacío.

De improviso los ángeles
desde sus altos nichos
de mármol, me miraron tristemente
y una voz dulce resonó en mi oído:
Pobre alma, espera y llora
a los pies del Altísimo..."

     Ou coma cando no mesmo libro confesa a tristura pola perda dun fillo:

"Tú te fuiste por siempre; más mi alma
te espera con amoroso afán, ...
Algo ha quedado tuyo en mis entrañas
que no morirá jamás,
y que Dios, porque es justo y porque es bueno,
a desunir ya nunca volverá".

     Sobre todo, Deus está ausente para Rosalía pola inxustiza da xente, pola inxustiza da sociedade. Xa o manifestara Paulo de Tarso: "A inxusticia dos homes, que asoballan a verdade coa inxusticia" (Rom 1, 18) e "trocaron ó Deus verdadeiro por un falso" (Rom 1, 25).

"Non se trata dunha negación teórica de Deus —confesa Alvilares—... Rosalía sente a ausencia de Deus en canto é ausentado pola incomunión da sociedade ...Deus trascende ó mundo. Pero este Deus transcendente é, ó mesmo tempo, inmanente á conciencia" (5)

     ¿E a Igrexa? "Na súa soidade a Igrexa non é máis que ausencia". Unha Igrexa máis preocupada en falar do inferno e da xustiza terrible dun Deus xuíz, que da misericordia e o amor dun Deus pai. Unha predicación que queda refrexada nos versos de Rosalía, como cando fala de que "o pecado é obra dun intre e durará a expiación terrible ¡mentres dure o inferno!" (En las orillas del Sar). E outro tanto ocorre con toda a parafernalia dos funerais que, como recoñece Alvilares, "só trae á conciencia de Rosalía o seu montaxe económico e o seu clasismo. Nada que sirva para alimentar a súa fame de esperanza". Así o manifesta a poeta naqueles versos de Follas Novas.

"Cando me poñan o hábito,
se é que o levo;
cando me metan na caixa,
se é que a teño;
cando o responso me canten,
se hai con que pagarlle ós cregos ...
¡Que aínda me leve San Pedro ...
que enterrar han de enterrarme
anque non lles den diñeiro!"

     Torres Queiruga, tras recoller varias opinións de autores diversos sobre a dimensión relixiosa de Rosalía (6), algunhas opinións encontradas que non fan xustiza á fe da nosa poeta, conclúe:

"Tan só desde a percepción da profundidade e da tensión extrema coa que Rosalía viviu o mundo da fe, resulta lícito achegarse respectuosamente ó seu segredo... Non parece posible borrar a clara presencia dunha fe atormentada, pero rexa. A máxima lección de Rosalía tal vez estea xustamente na enorme honestidade da súa loita: na case sobrehumana firmeza coa que refugou as evidencia aparentes e buscou apoio firme nas experiencias fundamentais a través das cales transparece para o home o Misterio".

     Desde unha lectura que debo recoñecer non é o froito dunha fonda análise persoal da obra de Rosalía, teño para min que o xuízo de Queiruga é totalmente aceptable. Non se pode ocultar a tensión as contradiccións que sufriu a fe rosaliana, como tampouco o seu conflicto coa Igrexa, tal como se apuntou máis atrás, pero iso non lle resta a calidade dunha fe que quere ser honrada desde a fondura existencial. Unha fe atormentada ó xeito kierkegaardiano ou, máis perto de nós, unamuniano; unha fe que non soubo atopar acougo pola carencia dunha teoloxía máis sa e máis evanxélica. Foi pena que a teoloxía sobre o mal e sobre Deus coa que nos foi regalando Torres Queiruga e parte da teoloxía contemporánea vira a luz cen anos despois, tería sido de inestimable axuda para a poeta. Asi mesmo, unha Igrexa que fora máis acolledora con ela; unha Igrexa da que, de todos xeitos non renegou a nosa poeta, e da que recibiu agradecida os derradeiros sacramentos, e na que foi enterrada, e na que repousa, a pesares das reticencias primeiras para ser trasladada á igrexa de San Domingos de Bonaval.

2. Eduardo Pondal (1835-1917)

     Falar do Renacemento Galego é falar necesaria e indisolublemente de Rosalía, de Pondal e de Curros. Certamente o eco popular de Rosalía e aínda de Curros non foi acadado pola poesía de Pondal, demasiado aristocrática para chegar a ser popular, como recoñece Carballo Calero:

"O tono solemne, acompasado e grave da poesía de Pondal revela unha concepción aristocrática do mundo. Ista concepción non exclúe interés e sentimento de comunidade verbo do pobo... O que acontez é que o poeta considérase membro dunha aristocracia conductora, dunha oligarquía espiritoal que representa á vez a conciencia da comuniade. Esprícase así que, a diferencia de Rosalía, a poesía pondaliá non teña sido nunca popular... Hai nos seus poemas unha chea de supostos históricos ou literarios que os fan estranos ao sinxelo leitor" (7)

     Menos coñecido que Rosalía, polo que comprirá falar algo máis da súa historia, Pondal é "o bardo de Galicia" (el gustaba de autodenominarse "o bardo de Brigantia"), séntese un aristócrata, máis non é antipopular. Para el a nobleza ten o papel de conducir ó pobo, particularmente ó pobo galego como raza escolleita. El sente que ten "a alta misión de orientar espiritualmente ao seu pobo —confesa Carballo Calero—, un pobo excelente que ten a misión de ser 'o lazo recio e forte' que xunte os bos pobos ibéricos dispersos, incluíndo aos fillos de Luso". Tense Pondal polo poeta da patria galega, representado na mítica figura celta do bardo. Non é de estrañar que para Otero Pedrayo "ningún como Pondal soubo identificarse co profundo núcleo temático de Galicia" (8).
     A pesar de vivir totalmente para a causa dunha Galicia nobre e forte, dona do seu destino, polo que abandonou a súa carreira de médico e mesmo morreu célibe, a obra literaria de Pondal —épica, civil, comprometida co seu pobo— é escasa, un pequeno volume que engloba Queixumes dos pinos e outros poemas e a recen editada Os Eoas, magna obra inacabada que ía ser o seu testamento literario.
     O bardo de Galicia era tamén unha persoa fondamente relixiosa e crente. Iniciara a súa formación a carón dun crego rural e logo completouna en Santiago "entre clérigos, militares, profesores, señoritos e artesanos", confesa a Enciclopedia gallega, para concluír na carreira de Medicina. Os fusilamentos dos "mártires de Carral", cos que o poder conservador e centralista quixo afogar o movemento liberal e progresista galego representado no alzamento de Miguel Solís, significarán para Pondal un cambio espiritual e intelectual importante. Que tamén tivo que sufrir unha crise coa reacción eclesiástica ante o Banquete de Conxo, onde o seu amigo Aurelio Aguirre foi chamado ó Pazo Episcopal polo ardor dos seus versos (9).
     Con todo, sempre seguiu sendo cristián e aínda practicante, como confesan algúns achegados. Mesmo cunha relixiosidade tranquila, ausente do ton tráxico de Rosalía ou Curros. Contábame Filgueira Valverde que era famosa unha anécdota súa; nunha ocasión, uns amigos, sabedores da súa relixiosidade, preguntáronlle: "—¿Por que non fai poesía relixiosa?" E respondeu Pondal: "—Porque eu escribo sobre dous mil anos antes de Cristo". Aínda así, na obra de Pondal hai referencias relixiosas constantes. O primeiro dos seus poemas en galego que viu a luz pública é precisamente "A campana de Anllóns", na que fala da oración como algo que chega ó fondo do corazón do poeta:

"E tí, campana de Anllóns,
que vagamente tocando
derramas nos corazóns
un bálsamo triste e brando
de pasadas ilusións
(...)

Cando doída tocabas
polas tardes á oración,
campana, sempre falabas
palabras con que cortabas
as cordas do corazón"
(10)

     Recentemente, un estudio sobre a poesía de Pondal non coincide co que estou dicindo sobre unha lectura cristiá destes versos. Manuel Forcadela cre que o son da campá de Anllóns non ten acento cristián, senón un acento telúrico pagán que el ve como referencia á Babilonia bíblica en contraposición a Xerusalén (11). Otero Pedrayo sabería contestarlle moi ben, tamén a el o acusaron de panteísmo, pero Don Ramón sabía casar ben a súa fe nun Deus persoal e no seu Fillo Xesús Cristo —fundamento dunha fe cristiá— co "vencellamento afectivo físico e espiritual á terra" que o leva tamén a "chorar diante da natureza" (12).
     No poema á "Virxen santa das Suidades", o poeta pide axuda á Vixe María para poder levar adiante o baril labor que se impuxo de levar a verdade á xente do seu pobo, para que saia "pura coma o torrente":

"Virxen santa das Suidades,
vós, que a vosa iglesia tendes
sobre o alto da Ferreira,
da Agualada nas pendentes
e mirás da vosa altura
estendidos longamente
da terra de Bergantiños
os doce campos alegres;
terra donde me eu criei
para vos celebrar sempre:
ca vosa gracia axudaime,
miña Virxen e facede
que a verdade dos meus labios
salla pura craramente
como o torrente de Couso
da súa pendente verde;
a verdá que dos maiores
todo galego recebe"

     Non é de estrañar que na edición galega da Liturxia das Horas, a oración oficial de clérigos e monxas da Igrexa, apareza entre os himnos uns versos seus, do poema "Non veu dos duros éforos", que non podo deixar de traelos aquí:

"Non veu dos duros éforos
non veu das duras armas,
daquela fermosura
dórica nomeada (...)

Non veu da sabia Athenas,
non veu das cultas aulas;
nin dos soberbios pórticos
de metopas gallardas (...)
Non veu da nobre Stoa
de austeras ensinanzas;
nin dos hortos do bardo Epicuro
o das doctrinas mólidas e prácidas.

A lus veu dos humildes,
veu das sinxelas almas,
veu daquela probiña
e filla da montana,
de quen dixo Micheas
con ardente palabra:
De ti, Bethelem escura,
de ti, pequena Ephrata,
sairá unha lus brillante,
sairá unha estrela máxica,
que alumeará do mundo
as tenebrosas almas"

     Os versos manifestan unha perfecta sintonía e unha fonda comprensión da realidade de Xesús de Nazaret, o Verbo de Deus que salva desde abaixo, desde a realidade dos pobres, e non desde o poder; desde o poder despótico da forza ou desde o poder de que ten "o saber", desde o que se cre, el só, coa sabiduría, representada en diversos nomes na filosofía grega.

3. Manuel Curros Enriquez (1851-1908)

     Curros é o berro de denuncia contra a opresión dos poderes civís e relixiosos. A súa é unha poesía civil e comprometida, unha poesía militante, "de loita". "A rebeldía, o verbo civil, a estrofa contra a inxusticia, o ariete asestando golpes", defíneo con xusteza Otero Pedrayo, coa súa capacidade expresiva habitual (13).
     Algún se estrañará de que este home de versos anticlericais figure neste elenco de cristiáns galeguistas. Alguén dixo hai anos que Curros era o poeta mais anticlerical de Galicia (14). Pero hai xa ben anos tamén que Torres Queiruga o rehabilitou nun escrito de mocidade, pero xa maduro, sobre a obra máis dura de Curros: O divino sainete (15). Con demasiada frecuencia se identificou anticlericalismo con anticristianismo, aínda que Curros foi tachado das dúas cousas (16). Citando primeiramente a Queiruga, compre dicir que:

"O caso de Curros é o caso do home que, en nome de principios xenuinamente humanos, se revolve contra unha institución que, no seu parecer, ou escurece ou aplasta estes principios. Dende os profetas de Israel deica a derradeira protesta universitaria as figuras sucédense nunha ricaz ristra".

     Por iso, para o teólogo galego a actitude fundamental de Curros ó escribir un texto tan anticlerical e mesmo antirrelixioso, é "xenuinamente cristiá", que se traduce neses resultados por unha serie de motivacións. Unhas subxectivas (a imaxe dun pai autoritario e déspota, pero con fama de honorable e virtuoso, que converteu á súa nai, moi devota en verdadeira mártir; e a radical e incomprensiva oposición de liberales e conservadores "onde a relixión e a política andaban moi mezclados" ). E outras obxectivas (as acusacións contra a Igrexa, algunhas manifestamente inxustas, pero outras moi reais e que compre recoñecer honradamente, como é o caso tamén do seu autoritarismo alienante, que Curros tivo que sufrir en propia carne).
     Tamén Alvilares deixou claro que o anticlericalismo de Curros non é anticristianismo, e que a súa crítica á Igrexa non é ataque á súa dimensión relixiosa:

"Non é a Igrexa como ... sinal da presencia salvadora de Deus na historia o que mobiliza a súa pluma. Senón a institución Igrexa, como poder sociopolítico... A obra de Curros denuncia un anuncio da salvación cristiá que non so non salva ós homes das escravitudes terreas ... senón que as apoia...

Moitos dos elementos da súa crítica á Igrexa son "aprendidos", están nos lugares comúns do anticlericalismo da súa época... Pero, ó mesmo tempo, moitas das denuncias de Curros son clamores proféticos" (17).

     Carlos Casares, na introducción a unha edición de Aires da miña terra di que "O seu anticatolicismo parece indubidablemente vencellado ó trauma que nel provocou o proceso de 1880. Antes desto, e posteriormente á súa confesión de fe republicá, Curros móstrase cristián... E aínda despois, o que priva na súa relixiosidade é un anticlericalismo froito máis da súa triste experiencia fronte a curia ourensá que dun anticatolicismo militante" (18).
     A reacción da igrexa ourensá contra Aires da miña terra, chegando a excomulgalo, produce nel unha actitude de rechazo, pero tamén de tristura pola súa situación, como queda reflexado nos famosos versos a Rosalía: "Inda recei pola probe da tola/ eu que non teño quen rece por min". De feito, versos considerado como blasfemos contra da Igrexa como "Mirando ó chau", vémolos hoxe cargados de humanidade, presentando un Deus Pai, moi cercano e "humano", ollando cun humor moi san e relativizador as cousas deste mundo, mesmo a súa Igrexa. As súas verbas comprometidas coa realidade dos oprimidos ("mirou de labregos/ un fato misérrime/.../ máis ben que non homes/ pantasmas parecen/.../ o sangue das veas perdendo a torrentes/ traballan sen folgos/un chao que no é deles") manifestan un Deus bastante máis preto da imaxe que del nos deu Xesús de Nazaré que o que manifestarían outras prédicas defensoras a ultranza da institución. O xenial remate do poema, as verbas que Deus di finalmente, témolo algúns dito públicamente, con humor, ducias de veces:"-Si eu fixen tal mundo/ que o demo me leve".
     ¿Curros anticlerial? Si, tamén Xesús de Nazaret botou duras diatribas contra o estamento clerical do seu tempo. Pero eu non atopo un Curros anticristián, e moito menos ateo. A súa obra poética está chea de versos relixiosos, mesmo no libro obxecto da excomunión. Coma o caso do remate do poema "Sola":

"¡Ai! ¿Será a morte nada mais que un sono?
Tras do outono da vida, ¿que hai pra nós?
Colombo topa un mundo nun outono ...
¡Quen tan dichoso que topase a Dios!"

     Ou "Na morte da miña nai", ou "A Virxe do Cristal" e "Unha boda en Enibó", a pesares do seu carácter eminentemente popular.
     E aínda versos fora deste libro, coma os de A espiña:

"Dios, a quen prugo deixar
moitas cousas incompretas,
impúxolles ós poetas
o deber de as terminar".

     Ou outros coma os do soneto adicado a Cristobal Colón:

"Sabe dende entón a humana xente
que na loita da vida forte e ruda
vela ó seu lado Dios eternamente".

     E aínda máis claramente algúns textos en castelán, coma os que seguen, recollidos no estudio de Alvilares (19):

"La sangre del justo generosa
que dejó del Calvario reteñida
la cúspide escabrosa,
no correrá jamás infructuosa
por las áridas cuestas de la vida".

"Sacerdotes del bueno, del paciente,
del humilde Jesús crucificado:
venid a unir vuestra oración ferviente
al clamor de mi pecho desolado".

"Cristo se adelantó a los siglos combatiendo el privilegio y proclamando la unidad sustancial de las razas, al pedir a los hombres que se amasen como hermanos, hijos de un mismo Padre. Abatió la soberbia de los poderosos, profetizando que los últimos sería los primeros y los primeiros los últimos... Quiso abrogar la vieja ley para instaurar la ley nueva, sancionando así la doctrina del humano progreso...
Como Jesús, Galicia clama contra la servidumbre a que condenana a la raza los representantes de los altos poderes directivos... Como Jesús, Galicia quiere arrojar a latigazos del templo a sus caciques...
Es preciso que creamos en la divinidade de Jesús los que amamos la patria, porque si Jesús no resucitó, nuestra patria no resucitará tampoco".

     Penso que os duros textos anticlericais de Curros, coma os de "No convento", "A igrexa fría", "Pelegriños a Roma", "Mirando ó chao", ... e os máis duros, os versos de O divino sainete, no poden restar valor auténticamente relixioso e particularmente cristián ós textos citados máis arriba. Outra cousa é falar da dimensión eclesial da fe de Curros; certamente, no debía ir moito á Misa.
     Unha cuestión que se insinuou hai tempo como resposta á cuestión do cristianismo de Curros, e pareceu esclarecer (con reservas ...) un recente artigo aparecido en Grial (20), é a relación de Curros co protestantismo. O autor do devandito artigo non dubida en concluír a autenticidade desta relación, baseada en dous datos: a viaxe de Curros mozo a Londres, onde pararía na casa dun pastor protestante, o que sería para el o primeiro contacto con esta visión distinta do cristianismo. E a presunta actividade desempeñada durante un tempo impreciso como axente evanxélico (colportor) ó servicio dunha Sociedade Bíblica asentada en España, encargado de facer circular a Biblia.
     O primeiro punto semella estar bastante asentado, recoñecido por algúns dos seus biógrafos (Celso Emilio Ferreiro, que recoñece explicitamente que en Londres Curros entrou en contacto co protestantismo, e Carlos Casares). O segundo punto, que presenta a Curros como seguidor de Georges Burrow ("D. Jorgiño o inglés") ó servicio dunha Sociedade Bíblica é máis conflictivo, aínda que é corroborado por un artigo necrolóxico ("La muerte de un poeta") aparecido na revista protestante Revista Cristiana en 1908. ¿Explicaría isto o feito da crítica antiinstitucional de Curros á Igrexa? Non necesariamente. Xa vimos que cunha teoloxía postconciliar, gran parte das súas críticas pódense facer, con dificultades, desde dentro da Igrexa. E así o recoñecen o teólogo católico González Ruiz e o mesmo Celso Emilio Ferreiro.
     De todos xeitos, Curros foi un home contradictorio, como recoñece Casares ó remate da súa biografía:

"Curros pelexou con todos, pelexou coa Igrexa, coa muller, cos fillos, cos amigos, cos compañeiros de traballo... O seu carácter, sempre difícil, foise co tempo volvendo cada vez máis acedo. Nos últimos anos da súa vida resultaba realmente intratable... Curros debatiuse en medio de contradiccións constantes: relixioso e anticlerical exaltado, cristiano evanxélico e violento cos máis íntimos, humilde e soberbio, xeneroso e desinteresado, poeta civil e frívolo de madrigal e de salón" (21)

     Uns consideráronno unha especie de santo laico, e outros viron nel a encarnación do mal; todos o recoñeceron coma un gran poeta. De calquera xeito, ó remate, ¿como non dar unha resposta afirmativa ás preguntas que Cuevillas se facía sobre a morte do poeta nun fermoso artigo de Prosas galegas?:"¿Quen sabe se a Virxe do Cristal non fixo desaparecer cun sorriso os cornos maldizoados do diaño como ceibou as azas brancas do anxel pra que voara alto?" (22). Cabanillas, máis expeditivo, "viu" a Virxe meter, "queiras ou non", a Curros no ceo.

NOTAS


(1) Ensaio ... páx.238.
(2) X.R. Barreiro Fernández, "Igrexa e galeguismo", Encrucillada 2, 1977, páx. 8. Tamén en Historia de Galicia IV páx. 190.
(3) X. Alvilares, ¿Proceso a la Iglesia Gallega?, Madrid 1969 páxs. 45 ss.
(4) X. Alvilares, op. cit. px.31
(5) Alvilares, op. cita páxs. 66-68.
(6) A.Torres Queiruga, "Catro perspectivas sobre a actitude relixiosa de Rosalía", Encrucillada 43, 1985. Recolle e critica as posturas do alemán D. Briesemeister ("a contradicción non mediada"), que publicou un libro sobre Rosalía en 1959, onde recoñece que "na poesía relixiosa so s.XIX ten un lugar sobresaínte". Do francés H. Poulin ("a reconciliación doada"), que publicou en 1974 Rosalía de Castro y su obra; para este autor, o cristianismo está na base de toda a creación rosaliana. E logo, dous autores galegos, Carballo Calero ("Visión da vida na lírica de Rosalía de Castro" en Estudios rosalianos, Vigo 1979) e Marina Mayoral (La poesía de Rosalía de Castro, Madrid 1974). O primeiro acepta claramente, sen ocultar os seus conflictos, o feito positivo da fe de Rosalía. Pero a segunda é presa de prexuicios que a cegan para captar "a forza hierofánica" da poesía de Rosalía, tal como recoñece Queiruga.
Neste número de Encrucillada tamén se pode ver un bo artigo de Alvilares, que complementa a análise do seu libro: "Deus apático e Deus patético. Sobre o tema rosaliano de Deus". E outros artigos sobre Rosalía de Rábade Paredes e Rodriguez Pampín.
(7) R.Carballo Calero, Historia da literatura galega contemporánea, Ed. Galaxia, Vigo 1981, páxs. 255-56
(8) Otero Pedrayo, Ensaio... op. cit. páxs. 221-22
(9) Os de Aguirre poden verse máis adiante. Pondal dicía:
"Oye, ¡oh pueblo!, sectario de una Idea,
Bendecido por Dios: oid hermanos:
No abandoneis el campo de pelea;
todos sois en la tierra soberanos(...)
Campeones de Dios, sabio y clemente;
iguales os formó naturaleza:
Levantad a los cielos la cabeza.
Decid ¿quien hizo al hombre diferente
de su hermano? ¿quien dio mayor nobleza
al corazón de un déspota tirano,
que al honrado sudor del artesano? (...)"

     En Amado Rincón, Eduardo Pondal, Ed. Galaxia, Vigo 1981, páxs.122-24. Aquí se poden atopar tamén outros versos en castelán tan claramente cristiáns, aínda que cunha teoloxía ben cativa, como os desta "Pregaria":

"Tú, Señor, que absolviste la inhumana
culpa del hombre, Dios humanitario;
el alto crimen de la raza humana,
sobre la árida cumbre del Calvario,
cuando Jerusalén, vil cortesana,
contempló sonriendo tu sudario (...)
Espíritu del mundo, eterno y pío:
por tu gloria inmortal y tus favores,
y por tu grande eterno amor, Dios mío,
perdona a mis injustos detractores (...)
Cada poeta es un profeta ardiente
en medio de esta vida transitoria;
del error de su siglo delincuente (...)
Sostenme tú, ¡oh! Dios omnipotente,
poeta siempre hasta el postrer suspiro ..."
(10) O poema ten unha versión máis longa que aparece na edición de Castrelos (Vigo 1970) no apartado de "Poesías inéditas", e no que atopamos outros versos de claro matiz relixioso e que eu considero claramente cristiáns:
"Ou campana soberana,
¿que ten a tua vos cristiana,
que ten o teu triste son,
que tanto, tanto, campana,
te sinto no corazón?
(...)
Ao escoitarte o trovador,
quizais de imposibre amor
traballado, Angelus di ...
(...)
Cando con melancolía
todo di: ¡Ave María!,
e nun ensoño profundo
todas cousas deste mundo
entran en triste agonía;
Entonces teu triste son,
cheo de cristiano celo
sinto no meu corazón,
como ferrado punzón,
como aguzado cuitelo"
(11) M. Forcadela, A harpa e a terra, Ed. Xerais, Vigo 1988, páxs. 98-101
(12) Confer o meu libro A xeración Nós. Galeguismo e relixión, Ed. Galaxia, Vigo 1988, páxs. 66-67
(13) Otero Pedrayo, Ensaio ... pax. 218
(14) X.Alonso Montero, Realismo y conciencia crítica en la literatura gallega, Akal, Madrid 1978. Alí confesa con humor e perspicacia:
"El poeta más anticlerical de Galicia nace a la sombra del convento de San Rosendo... Treinta años antes de nacer el poeta nadie en Celanova y alrededores podía, sin permiso de los frailes cortar un arbol, sembrar un campo o mover una piedra... Cuando Curros juega de niño por las calles, el monasterio aún conserva parte de su abrumador poder. Semejante poder tenía un panegirista en el padre de Curros, escribano de Celanova... Más rezador que virtuoso, mujeriego, un tirano en el hogar... A Curros le solivianta vida tan contradictooria y falsa... Su musa anticonservadora no es ajena a estas experiencias de niño" (páxs. 91-92)
(15) "A fobia antieclesiástica de Curros era no fondo un amor moi evanxélico polos oprimidos", O divino sainete, A Coruña 1969, px.165 e ss.
(16) Barreiro Fernández escribe: "Unha vez mais a xerarquía eclesiástica non se decata da humanidade cristiá que latexa en cada verso de Curros, que se pecaba algo era por amar excesivamente ós homes da súa terra". Historia de Galicia IV, Galaxia, Vigo 1981, pax.191
(17) Alvilares, op. cit páxs 98-100.
(18) Carlos Casares, Introducción á edición crítica de Aires da miña terra, Galaxia 1975, px.21.
(19) Op. cit. pax. 106
(20) Patrocinio Ríos Sánchez, catedrático da Universidade Complutense de Madrid, "Curros Enríquez e o protestantismo", Grial, 118, Abril-Xuño 1993
(21) C.Casares, Curros Enriquez, Galaxia, Vigo 1980, pax. 64
(22) Florentino L. Cuevillas, Prosas galegas, Galaxia, Vigo 1962, px.96.