Centro de Documentación da AELG
O esquecemento
Reimóndez, María
Fonte: Protexta 10, Primavera 09 (Suplemento de libros da revista Tempos Novos)