Centro de Documentación da AELG
A. Pexegueiro. A liberdade da linguaxe exiliada, 1/2
Luciano Fernández Martínez
Autores/as relacionados/as:
Fonte: A Trabe de Ouro, nº 4

Transforma-la linguaxe alí onde o modo colle forma de poder
 ALFONSO PEXEGUEIRO   


 

1. A HISTORIA ENLEADA

É a nosa, desgraciadamente, unha nación que se ve compelida a practicar o suicidio lento (que sabe suicidarse, que diría Lois Pereira). E unha das mostras máis magoantes é aquela que se produce cando de contino os intereses persoais e personalistas, as coirazas grupais, os dogmatismos sutís disfrazados de academicismo ou simplemente a «ética» do desprezo e o segregacionismo, asentados, non xa nas forzar reaccionarias (o cal é notorio), senón na mesma cerna dos movementos de resistencia e normalización sociocultural, lles restan vigor e capacidade de incidencia real ás forzas descolonizadoras e de vangarda capaces de inverter o proceso (auto)destructivo, e mesmo acaban abafando as súas voces máis lúcidas.


A este respecto, abonda con pensar, dentro do ámbito das letras, verdadeira insignia orientadora e que é o que nos interesa aquí, na Rosalía de Castro conflictiva, desertora e sometida ós máis diversos silencios amputadores. Pero o listado das pequenas liortas e fanamentos literarios fratricidas é enorme -sobre todo cando certas direccións estéticoideolóxicas ocupan con exclusividade ámbitos e cotas de poder- e estes semellan inevitables cando os protagonistas non están dispostos a facer concesións. Liortas que en contextos nacionais non dependentes non tefien as graves repercusións autófagas que alcanzan no noso caso. Porque aquí, a Tóxica loita por ocupar o centro do sistema -para non poucos, tan reducido e de gueto-, a envexa e a desconsideración, a competencia puxilística, a confabulación, a finchada intransixencia ou a calculada marxinación non producen nunca consecuencias que contrarresten o feito de que, deste xeito, son as estructuras mentais colonizadoras as que vencen. As que nos vencen, cando son Blas o verdadeiro inimigo, as que agochan as indefectibles contradicción procesuáis e constrinxen os espacios (de mercados, de culturización, de imaxinación...) polos que discorrer. Debemos educarnos para o conflicto interno, tense dito, pero cumpriría non afastarse dese talante de irmandade, acumulador, que tan ben apreciamos en Castelao, aínda que, de certo, non sempre é fácil dexergar os perfís da fraternidade.

Pero baixemos das xeneralizacións (se cadra, demasiado simplificadoras e ecoicas) ó caso concreto que nos ocupa. Emporiso, por forza tiñamos que comezar este artigo facendo referencia a algunhas das causas dos embeleños que son determinantes á hora de aprehender a evolución dunha época ou dun autor, por canto que Alfonso Pexegueiro -creador dunha xa extensa obra que ameaza, malia os silenciamentos ós que está sometida (e que nós. xustamente, pretendemos contribuír a inverter), con trastocar as versións canónicas do anovamento poético destas dúas últimas décadas- representa coma ninguén o malditismo na literatura galega de hoxe e obriga a poner en evidencia as foscas engrenaxes da institución literaria, dito isto sen estériles pretensións individualizantes ou maniqueístas.


Porque, de feito, en toda a súa historia de socialización, a Pexegueiro foille practicamente imposible ceder diante das imposicións, diante dos determinismos sociais e mesmo diante do que el considerou actitudes arrogantes ou insolidarias, nunha camiñada irreverente («son o outeiro despelexado- / o barco carrexado de marihuana- / a lei do borracho-») e enfrontada ós conflictos psicolóxicos provocados polos esquemas de represión que el mesmo trata de desvelar e espir, que desemboca irremediablemente na controversia traumática. Deste xeito, o impulsivo choque contra boa parte dos poderes fácticos, contra as oficialidades, marca as distintas etapas da súa vida e non é estraño que sexa alicerce das máis fondas motivacións e dos principais eixos temático-estilísticos da súa escrita, e mesmo da ruptura dunha fidelidade lingüística e patriótico-vital, como habemos de ver. 


Os anos que van dende a data do seu nacemento, o 19 de abril de 1948, ata 1966, correspóndense cun multiforme e contrapeado contacto coa terra (en concreto, aquela que baña o Tea) e as súas ferintes condicións socioeconómicas no marco dun entramado sociopolítico extremadamente reaccionario. Contacto co mundo da violenta dependencia, pero tamén remitente a un estado de liberación que latexa baixo a situación de resistencia. Tal é Seraogna (Angoares, a parroquia natal), raíz da súa identidade e núcleo dun espacio mítico -a nenez, a muller labrega, o río, as illas...- que se irá conformando pouco e pouco: «Seraogna. Angoares. Qué fermoso ese silencio dos teus dedos, ¡ai!, onde / tan paseniñamente vanse afogando os teus desexos».


Así, entre Angoares e o barrio da Castiñeira, nos alfoces dunha vila dominada polas forzas falanxistas, Ponteareas, e sen máis contacto coa cultura escrita có que cruelmente impoñían os estudios daquel momento, transcorren os seus primeiros quince anos. Co bacharelato rematado e sen posibilidade de seguir estudiando, polo luxo que ¡so supoñía para a súa familia, reacciona ante a obriga dun traballo remunerado e marcha para a «Escola de Formación Profesional de Automobilismo» de Carabanchel Alto (Madrid). Nesta Escola, nun réxime de internado militar, pasará tres anos, 6 cabo dos cales consegue o título de oficial fiwador. Logo tería que fai o servicio militar durante outros tres para compensar o pagamento dos estudios, pero -nova reacción- albisca a posibilidade de driblar o Exército pola vía mística (cando tal feito, en 1965, podía sentar precedente de obxección de conciencia) e ingresa, non sea numerosas instancias e constancias, e logo de dúas negativas do ministro do Exército, no vigués Seminario Maior de San Xosé, onde poderla realizar tres anos de Filosofía.


De 1966 a 1975, Pexegueiro encara novas e radicais experiencias e adéntrase, atónito, nunha literatura inexplorada, perfilando os seus primeiros proxectos poéticos. O contacto, ós dezaoito anos, cos grandes fitos do pensamento occidental e coas obras de autores non permitidos no Seminario (Kafka, Dostoyeski, Gogol, Camus, Tagore, Gide, Pound, Ibsen, e un longo etcétera), supuxo unha viraxe copernicana na súa vida. Principia, daquela, unha carreira contra reloxo que o leva a somerxerse, de súpeto, en mundos ós que antes estaba totalmente alleo e que habían impregnar cada unha das súas páxinas. E entón «xa non me interesaba nen o Seminario, nen o Exército, nen o de fresador, nen nada: só escribir. Foi como atopar en min un manancial ata ese momento descoñecido». (1)


Sen embargo, as múltiplas presións que recibe, e a súa propia evolución, obrígano a deixar o Seminario a comezos de 1970 e dedicarse ós máis variados traballos -vendedor de aspiradoras a domicilio, descargador no peirao de Vigo, empregado na fábrica de cervexas Skool-, sen lograr manter unha mínima estabilidade laboral. No outono do mesmo ano emigra a Barcelona, gracias a un contrato que incluía o pagamento da viaxe, para exercer de mineiro nas minas de Potasa, en Súria, experiencia que literaturizaría cunha difícil contención no relato «Porque nada ninguén naceu senón o silencio da ruína dos ríos» de Relatos pra salferir. Tamén podemos atopar referencias máis ou menos directas da súa posterior estadía no barrio chinés de Barcelona, onde sente, non xa unhas condicións de traballo durísimas, senón a absoluta miseria, no poema «Limiar» de Seraogna

A inestabilidade profesional e a precariedade económica serán tamén característica dos anos seguintes, xa de volta a Galicia. Pero o ano 73 sinala o definitivo asentamento da súa actividade creadora, afoutado por Vicente Aleixandre, a quen visita nunha viaxe que realiza a Madrid pouco despois de casar. Estamos, pois, no momento no que calla de cheo esa necesidade íntima da escrita poética, neste caso na procura do pouso sensual e revolucionario da memoria, da memoria da clase traballadora galega e universal, non en van o título do seu primeiro poemario lembra aquela «Sahagañé» de Esenin, poeta a quen Pexegueiro lía con paixón. Non obstante, esa procura efectúase nesta primeira fase en castelán e tería que abrirse unha nova etapa, a que vai de 1975 a 1985, para que este proceso de reencontro fose plenamente fructífero.


Nesta década, intégrase no espacio cultural galego e participa, cunha relativa avinza e un irregular afianzamento, nalgunhas das súas máis importantes empresas literarias. Sería na primavera de 1975 cando, instalado en Vigo 6 traballar na Inspección de EXB, coñece a Darío Xohán Cabana, Xosé Luis Méndez Fe rín e Antón Reixa, entre outros escritores e artistas galegos. Axiña se recoñece nas coordenadas da esquerda nacionalista e intervén nas asembleas de poetas celebradas nese mesmo ano, ademais de colaborar nas Follas de Resistencia Poética (poemas anónimos ciclostilados), na creación do Grupo Rompente e nos seas primeiros actos públicos: «o primeiro recital démolo Antón Reixa e mais eu no Instituto de Pontevedra. Despois apareceron Avendaño e Romón. E eu era o  único que non militaba no Bloque». (2) En maio de 1976 publica o seu primeiro libro, tamén a ópera prima do movemento rompentiano, e, a seguir, «Podía ser un prólogo a facerr pólvora», 1imiar de Con pólvora e magnolias.


Nos anos 77 e 78 reside en Pontevedra e traballa como redactor, xunto con Manuel Rodríguez Moldes, na revista infantil Vagalume. É agora cando comeza unha estreita relación cos pintores Moldes, Menchu Lamas, Antón Patiño, Freixanes, Lamazares, Monroy, Crego, etc., que se reflecte en cada unha das portadas das súas obras e que había de acabar vencellándoo a «Atlántica» e conducfndoo a un labor ensaístico xa significativo (e valioso para entender a súa enérxica cosmovisión) que ten como últimas mostras os artigos «Notas de achegamento á Pintura Galega», no n ° 0 da revista Vento do Leste (maio 1993), e «Amando, pintar baixo o ceo da auga», no libro catálogo da exposición que este pintor realizou no Castelo de Soutomaior en novembro-decembro de 1993.


Mais logo de desaparecer Vagalume, en maio de 1978, e arredado xa das anteriores actividades grupais no seo de Rompente, pasa a vivir de novo en Angoares, na casa dunha tía emigrada, á que precisamente lle dedica Circos de auga (1979). Un ano antes saíra Mar e naufraxio, Premio da Crítica Galicia, o que espella un intenso labor poético. Labor que continuará -logo de nacer o seu filio, Denís- en Rianxo, onde reside entre o 79 e o 80, e onde xorde A illa das mulleres loucas (1984), bolsa do Ministerio de Cultura 1981. Pero antes de editar esta obra aínda daría ó prelo Relatos pra salferir (1981) e O Pabellón das Hortensias Azuis (1983), ademais de Fantasía (extracto) do xefe dos lagartos, pequena peza narrativa publicada parcialmente no n.° 3 da revista Dorna (1982) e máis tarde en serigrafía con Xosé Freixanes, todas elas pasos decisivos na sua poética alumeadora do inconsciente da Historia e, polo tanto, obras polémicas: denostadas ou silenciadas polo venecianismo imperante (3).


En maio do 80 asiste á asemblea constituínte da AELG (Asociación de Escritores en Lingua Galega), da que será secretario ata 1985, formando parte dos Consellos Directivos presididos por Bernardino Graña, o primeiro, e Uxío Novoneira, o segundo e o terceiro, e con aquel organizaría o «I Congreso de Escritores en Lingua Galega» (Poio, maio 81), morando na súa casa de Cangas ata comezos do 82, cando se ve obrigado a marchar. Pasa, así, unha tempada dun ano no estudio do pintor Amando González, ata que no outono do 83 pode, finalmente, alugar un piso en Vigo, xa unido a quen había ser a súa apreciada compañeira no futuro, Christina Ferreira Andrade. Neste mesmo ano, iníciase a publicación da revista da AELG Escrita, dirixida por Margarita Ledo Andión e da que Pexegueiro será o seu coordenador ata o último número, o sexto, no verán de 1985.


En 1985, precisamente, rómpese este traballo literario continuo, na vía dunha cobizada profesionalización, e imponse un (outro) novo rumbo. A raíz da solicitude dun soldo por desempeñar o cargo de secretario da AELG e mais o traballo na revista, enfróntase con algúns dos seus membros, que chegan a acusalo de aproveitarse da asociación, e acaba rachando coa AELG. Como consecuencia destes feitos, en setembro decide abandonar Galicia para se instalar en Barcelona, onde reside. Deste xeito, aquela ruptura coa familia que non puido evitar 6 decidir dedicarse á literatura repítese agora a outro nivel, ó nivel da cultura galega toda, e Pexegueiro vai entrar plenamente na categoría dos escritores malditos.


En Barcelona ocúpase da xefatura de redacción dunha publicación dende o 87 ata o 91, ano no que pasa a engrosar a lista de parados. Conserva, así a todo, o elo da escrita e publica Desatinos dun maldito (1991), que o levou a saltar momentaneamente á prensa e constituía un revulsivo para reafirmar a súa obra, en especial Seraogna e sobre todo a través do maxisterio crítico de Xosé Luís Méndez Ferrín (4). En calquera caso, non deixa de ser preocupante que, se a crítica non é quen de responder ás produccións textuais non submisas, a historia literaria se basee na prosmeira repetición dos constructos propostos dende as instancias máis influíntes. E aínda que hoxe, tamén gracias ó remuíño de Desatinos, posuamos xa unha memoria de licenciatura que efectúa unha primeira abordaxe á obra de Pexegueiro, a situación de desdeixo non mudou no substancial.

Por último, en 1994, tras ser desbocado polas editoriais galegas ás que foi remitido, publica en castelán, por vez primeira, o libro El lago de las garzas azules, cedendo o 50% dos dereitos de autor a unha organización internacional para a infancias (5)

 

(1) Pexegueiro, A.: Datas, Barcelona, 1993 (documento inédito).

(2) Alonso. F.: "Entrevista con Alfonso Pexegueiro. Os acertos dun maldito". Diario 16 de Galicia. 19-10-1991.

(3) De feito, ata 1990 a atención crítica que obtén limítase case exclusivamente a estas breves notas ou reseñas: «Rompente presenta o seu primeiro libro», La Voz de Galicia, 20-6-1976; Casares, C.: «Seraogna, poesía nova», lb., 27-6-1976; «A. Pexegueiro. Seraogna», Teima. 5. 13-20 xaneiro 1977: Fernández Teixeiro. M. M.: «Mar e naufraxio» (sic), de Alfonso Pexegueiro». A Nosa Terra, 7. 10-16 marzo 1978; «Méndez Ferrín prcsentou ont o libro Circos de auga, do poeta Alfonso Pexegueiro», La Voz de Galicia, 1-3-1979: González Gómez, X.: «A illa das mulleres loucas, de Alfonso Pexegueiro», A Nosa Terra, 243, 5-4-1984; P. C. A.: «Ferrín presentará hoxe o último libro de Alfonso Pexegueiro: A illa das mulleres loucas, La Voz de Galicia, 28-6-1984; Costa Clavell. X. «Tres poetas gallegos», Faro de Vigo. 19-8-1984: ás que habería que sumar as tiñas que Ile dedica H. Monteagudo Romero no seu ensaio «Dez anos de poesía galega: 1975-1985», Grial, 89, 3° trimestre 1985, pp. 268-293.

(4) Véxase Salgado, X. M. e Casado, X. M.: X. L. Méndez Ferrín, Sotelo Blanco Edicións, Barcelona, 1989, pp. 216-240: e Méndez Ferrín, X. L.: «Pexegueiro ou a Siaboga. Arredor da nova poesía galega», Diario 16 de Galicia, 21-12-1991.

(5) Publicado pola Editorial Lumen. foi representado polo autor en Madrid o día 10 de mato de 1994. xunto con Joaquín Ruíz-Gimenez, presidente de UNICEF, o xuíz Baltasar Garzón e o pintor Xose Freixanes, autor da portada.