Centro de Documentación da AELG
Do Castro: un proxecto testemuñal
Axeitos, Xosé Luís
Fonte: Protexta 14, Primavera 10 (Suplemento de libros da revista Tempos Novos)