Centro de Documentación da AELG
Galegos e cristiáns. "Deus fratresque Gallaeciae" - Táboa
Pérez Prieto, Victorino
Galegos e cristiánsPrólogo
. Andrés Torres Queiruga

Unha introducción necesaria
UNHA OLLADA Ó PASADO DISTANTE E RECENTE
I. Moito antes do galeguismo xa había "cristiáns galegos"

1. A monxa Exeria, Prisciliano e Paulo Orosio (s.IV-V)
2. San Pedro de Mezonzo (s.X)
3. Diego de Xelmírez, o Mestre Mateo e Alvaro Pelaxio (s.XII-XIII)
4. O P.Feijoo (1676-1774), o P.Sarmiento (1695-1772), o P.Sobreira (1745-1805) e o Cura de Fruime (1698-1777)
II. Tres grandes poetas

1. Rosalía de Castro (1837-1885)
2. Eduardo Pondal (1835-1917)
3. Curros Enriquez (1851-1908)III. Nos albores do galeguismo político

1. Antolín Faraldo (1822-1853)
2. Aurelio Aguirre (1833-1858)
3. Alfredo Brañas (1859-1900)


IV. Un bispo e varios curas

1. Manuel Pardo de Andrade e outros curas galeguistas (Posse, Suárez Salgado, ...)
2. M.Lago González (1865-1925)
3. A.López Ferreiro (1837-1910)
4. Saco e Arce (1835-1881)
5. Crecente Vega e outros curas poetas (Chao Ledo, Pernas Nieto, Rey Soto, ...)
6. Amor Ruibal (1869-1930)
7. Pedret Casado e outros curas de "Logos" (Gómez Ledo, G. Placer, Aller Ulloa, ...)
8. Basilio Alvarez, o "abade de Beiro" (1877-1943)V. A xeración "Nós" e algúns homes máis

1. Ramón Cabanillas (1876-1959)
2. Losada Diéguez (1881-1929)
3. Antón (1881-1936) e Ramón Vilar Ponte (1890-1953)
4. Otero Pedrayo (1888-1976)
5. Vicente M.Risco (1884-1963)
6. Florentino L.Cuevillas (1886-1958)
7. Castelao (1886-1950)
8. Lois Porteiro Garea (1888-1918) e Lois Peña Novo (1893-1967)
9. Alexandre Bóveda (1903-1936)VI. Unha muller e outros poetas

1. Francisca Herrera Garrido (1869-1950)
2. A.Noriega Varela (1889-1947)
3. A.Iglesia Alvariño (1909-1961)
4. L.Amado Carballo (1901-1927)
5. Celso Emilio Ferreiro (1914-1979)
6. Alvaro Cunqueiro Mora (1911-1981)
7. Xosé Mª Díaz Castro (1914-1990)
A REALIDADE PRESENTE
VII. Outro bispo, algúns curas, frades e monxas
1. Un bispo galeguista: Miguel Anxo Araújo
2. Dous pioneiros: Xaime Seixas e Antonio Rodriguez Fraiz
3. Un frade e un coengo: Xosé Isorna e Manuel Espiña
4. Intelectuais comprometidos: Torres Queiruga, Chao Rego, ...
5. Os curas de IRIMIA: Xosé A. Miguélez, Manolo Regal, A. Blanco Torrado...
6. O "outro" galeguismo cristián: Martinho Montero Santalha e os reintegracionistas
7. Curas nas organizacións nacionalistas: Moncho Valcarce ("o cura das Encrobas"), Francisco Carballo, X.A. Iglesias ("Fuguillas") ...
8. Curas no mundo obreiro: Benito Santos, Xaquin Campo e os conflictos de Ferrol.
9. Unha longa nómina de curas e ex-curas comprometidos no galeguismo.
10.As monxas: Pilar Wirtz, Engracia Vidal, Amalia e PepaVIII. Leigos na cultura e no nacionalismo de dereitas e de esquerdas hoxe
1. SEPT, "a militancia": Xaime Isla, Alfonso Zulueta, Quico Dominguez, ...
1. Filgueira Valverde, a pervivencia, discutida, dos vellos tempos.
3. "Na fronteira": Pousa Antelo, Fernández del Riego e Carlos Casares.
4. Homes e mulleres cristiáns no nacionalismo radical, no movemento ecoloxista, pacifista e de cooperación co Terceiro Mundo, no movemento veciñal e as Asociacións Culturais, grupos de base e Movementos apostólicos.
5. Os/as de IRIMIA e ENCRUCILLADA.
6. Tres poetas e un escritor comprometido co seu pobo e a súa Igrexa: Xesús Ferro Ruibal, Luz Pozo Garza, Helena Villar Janeiro e Marica Campo.