Centro de Documentación da AELG
Dor que esgaza en Biafra
Reimóndez, María
Fonte: Protexta 05, Inverno 07-08 (Suplemento de libros da revista Tempos Novos)