Centro de Documentación da AELG
Teatro para oír e descubrir
López Silva, Inma
Fonte: Protexta 15, Verán 10 (Suplemento de libros da revista Tempos Novos)