Diana
Varela Puñal

Fíos
 Poesía
 outubro de 2008
 IV Premio de Poesía "Uxío Novoneyra". Editado en Edicións Espiral Maior