Manifesto de Federación de Asociacións de Escritores "Galeusca"
31/3/2009
A Asociación de Escritores en Lingua Galega, como integrante da Federación de Asociacións de Escritores "Galeusca", da que tamén forman parte a Associació d'Escriptors en Llengua Catalana e a Euskal Idazleen Elkartea (Asociación de Escritores Vascos), emite a 11 de xullo o seguinte manifesto.

Perante o discurso pretendidamente homoxeneizador e centralista que subxace no “Manifiesto por la lengua común”, a Federación de Asociacións de Escritores “Galeusca” quere deixar constancia do seguinte:

 

 

1.      A realidade plurilingüe que conforma e dá existencia ao estado español, lonxe de ser entendida como unha “asimetría” ou deficiencia per se, está a reproducir de xeito transparente unha diversidade lingüística e cultural común á maioría dos estados que conforman a Europa plurilingüe.

2.     O galego, o éuscaro e o catalán non son "inventos" recentes senón linguas que foron normais nos seus territorios e sociedades respectivas durante centos de anos. A súa desnormalización, a súa perda de usos públicos, non se produciu de forma "natural", senón, mesmamente, por invasión da lingua que se decretou como oficial do estado, sen consulta nin acordo previo.

3.    O artigo 3 da Constitución española garante a presenza desa lingua común para todos os habitantes do estado, mediante a esixencia a toda a cidadanía do deber de coñecer o castelán. Toda a cidadanía de Galicia, Euskadi e os Países Cataláns asume na práctica esa esixencia, pois non hai persoa que non teña unha boa competencia en castelán, ora a teñan como primeira lingua, ora como segunda. Porén, respecto do galego, do éuscaro e do catalán a lexislación non prevé a obriga de seren coñecidos nos seus respectivos territorios, o que establece unha asimetría nos dereitos lingüísticos da cidadanía que quere exercer o dereito, que lles é recoñecido, a usalos.

4.    O galego, éuscaro e catalán tamén son linguas oficiais nos seus territorios, que é o mesmo que dicir que son as linguas propias de aproximadamente o 40% da poboación do estado español. Estes códigos lingüísticos diferentes do castelán, lexítimos e nos que se recoñece o percorrido e expresividade dun pobo e dunha cultura, son instrumentos de comunicación igualmente “democrática”, ferramentas de relación interpersoal útiles e necesarias para a sociedade que as sustenta.

5.    O dereito ao uso público, en todas as instancias, da lingua propia está recoñecido en todas as lexislacións democráticas do mundo. No ámbito europeo cómpre lembrar a Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias (aprobada e ratificada polo Estado español) ou a Declaración Universal de Dereitos Lingüísticos, aprobada coa unanimidade do Congreso dos Deputados.

6.    A visión anuladora que da enriquecedora realidade plurilingüe española se transmite desde o “Manifiesto” leva a pensar na similitude coas teses da etapa franquista:  un Estado, unha lingua, e, consecuentemente, a reforzar as formulacións diferenciadoras entre cidadáns de primeira e de segunda por razón de lingua. A competencia plurilingüe, tamén para os cidadáns españois nados en comunidades autónomas cunha única lingua oficial, sempre será unha chave que abra o mundo, que abra as fronteiras do respecto polo outro desde a interpretación dunha relación de equidade entre os seres humanos, independentemente do seu lugar de nacemento, de residencia e de lingua propia. Además, o “Manifiesto” parte dunha premisa que non se corresponde coa realidade, pois en ningún caso o castelán corre perigo ningún en todo o territorio do Estado.

7.     A aprendizaxe de linguas, ademais da propia, sempre debe ser entendido en positivo e como sinónimo de enriquecemento do individuo, pois coa aprendizaxe plurilingüe estimúlase a expresividade e cognición das persoas. No caso de Galiza, Euskadi e os Países Cataláns é imprescindíbel que a poboación sexa competente nas dúas linguas oficiais, para que logo cadaquén poida decidir libremente se usa unha ou outra nos diferentes ámbitos e situacións. É dicir, a dobre competencia é imprescindible para garantir a liberdade lingüística.

8.    Para garantir esa utilización libre das linguas precísanse medidas emanadas dunha política lingüística adecuada. É dicir, para garantir os dereitos constitucionais que temos tamén os falantes de catalán, éuscaro e galego precísanse políticas lingüísticas que creen as condicións para exercelos, tal e como ditou o Tribunal Constitucional na sentenza 337/1994 cando “avalaba un trato desigual, que non discriminatorio, para as dúas linguas oficiais en función do carácter propio dunha delas que fai preciso unha acción normalizadora que debe, necesariamente, implicar accións de apoio singularizado”.

9.    As políticas lingüísticas aplicadas ao ámbito educativo nas chamadas comunidades bilingües teñen como obxectivo conseguiren que o alumnado acade unha boa competencia nas dúas linguas oficiais, independentemente de cal sexa a súa lingua familiar. Para acadar ese obxectivo, é preciso desenvolver planificacións lingüísticas que garantan a consecución dese obxectivo e que pasan, necesariamente, pola utilización vehicular maioritaria da lingua máis desfavorecida socialmente. E isto, en vez de ir contra a liberdade lingüística, é, precisamente, unha actuación imprescindible para garantir esa liberdade lingüística.

10. As escritoras e os escritores galegos, vascos e cataláns PROCLAMAMOS a nosa vontade de seguirmos a escribir nas nosas linguas e a contribuírmos ao proceso, inacabado, de normalización das nosas linguas, como dereito humano, democrático, pacífico ao que non imos renunciar. Repudiamos enerxicamente todos os intentos de EXCLUSIÓN que colegas escritores españois realizan das nosas linguas e lamentamos que, no canto de se preocuparen pola saúde do español en Puerto Rico, Costa Rica ou os Estados Unidos, se dediquen a combateren o máis próximo e asimetricamente discriminado.

 

Xullo de 2008

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Aquelas entidades, colectivos ou persoas que concorden co contido deste manifesto poden mostrar a súa adhesión no enderezo electrónico oficina@aelg.org

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 


Vexa a seguir o listado de adhesións ao "Manifesto da Federación GALEUSCA de escritores/as", actualizado a 31 de marzo de 2009:

Escritores/as:

1. Agustín Fernández Paz
2. Alba Cid Fraga
3. Alberte Momán
4. Alexandre Nerium
5. Alexandre Ripoll Anta
6. Alfonso Álvarez Cáccamo
7. Alfredo Ferreiro
8. Ana Acuña
9. Anselmo López Carreiras
10. Antón Cortizas
11. Antón Dobao
12. Antón Reixa
13. Antón Riveiro Coello
14. Antonio García Teixeiro
15. Antonio Yáñez Casal
16. Ánxeles Penas
17. Anxo Angueira
18. Anxo Gómez Sánchez
19. Anxo Tarrío Varela
20. Anxos Sumai
21. Baldo Ramos
22. Berta Dávila
23. Blanca Roig
24. Brais González Pérez
25. Calros Solla
26. Carlos Ignacio Labraña Barrero
27. Carlos L. Bernárdez
28. Carlos M. Callón Torres
29. Carlos Mosteiro Fraga
30. Carlos Vázquez González
31. Carme Fernández Pérez-Sanjulián
32. Celia Díaz Núñez
33. César Morán
34. Cesáreo Sánchez Iglesias
35. Cipriano Luís Jiménez Casas
36. Claudia Castro
37. Darío Xohán Cabana
38. David Otero Fernández
39. Elvira Riveiro Tobío
40. Elvira Souto
41. Emilio Xosé Ínsua López
42. Esperanza Mariño
43. Euloxio R. Ruibal
44. F. R. Lavandeira
45. Fermín Bouza Álvarez
46. Fran Alonso
47. Francisco Alvarez -Koki
48. Francisco Antonio Vidal
49. Francisco Carballo
50. Francisco Castro
51. Francisco Pillado
52. Francisco Quiroga López
53. Francisco X. Fernández Naval
54. Heidi Kühn-Bode
55. Helena Villar Janeiro
56. Henrique Alvarellos Casas
57. Henrique Dacosta
58. Henrique Rabuñal
59. Igor Lugris
60. Isaac "Xubín" Fernández Fernández
61. Isaac Alonso Estraviz
62. Jorge Emilio Bóveda
63. Jose-Mª Monterroso Devesa
64. Juan Ramón Martínez Barbosa
65. Juan Tallón
66. Jurjo Torres Santomé
67. Laura Caveiro
68. Ledicia Costas Álvarez
69. Leonardo Enrique Fernández Campos
70. Lito Caramés
71. Lois Diéguez
72. Lorena Souto
73. Lucía Novas
74. Luís G. Soto
75. Luís Lamela García
76. Manuel Ferreiro
77. Manuel Figueiras
78. Manuel Lôpez Rodrígues
79. Manuel Miragaia Doldán
80. Manuel Rivas
81. Marcelino Fernández Mallo
82. Marcos Seixo Pastor
83. Marcos Valcárcel
84. Margarita Ledo Andión
85. María dos Anxos González Refoxo
86. María Lado
87. María Reimóndez Meilán
88. María Xesús Lama López
89. María Xesús Nogueira Pereira
90. María Xosé Lamas.
91. María Xosé Queizán
92. Marica Campo
93. Marilar Aleixandre
94. Mario Regueira
95. Marta Dacosta
96. Mercedes Queixas Zas
97. Miguel Anxo Fernández
98. Miguel Anxo Mouriño
99. Miro Villar
100. Modesto Fraga
101. Mon G. Buhigas 
102. Nacho Pérez
103. Olga Patiño
104. Oscar de Souto
105. Paco de Tano
106. Pilar García Negro
107. Pilar Pallarés
108. Pura Salceda Carballeda
109. Ramom Lôpez-Suevos Fernández
110. Ramón Caride
111. Ramón Nicolás Rodríguez
112. Ramón Pais Pazos
113. Raúl Gómez Pato
114. Roberto Pascual Rodríguez
115. Román Raña
116. Rosa Aneiros
117. Rosa Enríquez
118. Rosa Méndez Fonte
119. Salvador García-Bodaño
120. Santiago Jaureguizar
121. Séchu Sende
122. Suso Pensado Figueiras
123. Tareixa Roca
124. Tati Mancebo
125. Teresa Seara
126. Toño Núñez
127. Tucho Calvo
128. Uxía Casal
129. Valentín Arias López
130. Verónica Martínez Delgado
131. Vicente Piñeiro González
132. Víctor F. Freixanes
133. X. H. Rivadulla Corcón
134. Xabier Cordal Fustes
135. Xabier López López
136. Xabier P. Docampo
137. Xabier Paz
138. Xabier Quiroga
139. Xabier Xil Xardón
140. Xan Arias
141. Xaquín Campo Freire
142. Xavier Alcalá
143. Xavier Frías-Conde
144. Xerardo Méndez
145. Xesús Constela
146. Xesús Manuel Marcos
147. Xesús Rábade Paredes
148. Xoán Carlos Domínguez Alberte
149. Xoán Costa
150. Xoán Neira
151. Xoán Pastor Rodríguez Santamaría
152. Xoán-Ignacio Taibo
153. Xosé Abeal
154. Xosé Antonio López Teixeira
155. Xosé Carlos Caneiro
156. Xosé Carlos Mosteiro Fraga
157. Xose Estévez
158. Xosé Farruco Graña Rama
159. Xosé Luís Martínez Pereiro
160. Xosé Luís Santos Cabanas
161. Xosé M. Eyré
162. Xosé M. Lobato Martínez
163. Xosé Mª Lema Suárez
164. Xosé Manuel Sánchez Rei
165. Xosé Monteagudo
166. Xosé Ramón Freixeiro Mato
167. Xosé Vázquez Pintor
168. Xulián Maure
169. Xurxo Borrazás
170. Yolanda Castaño

Asociacións, colectivos, empresas, entidades:


1. A Oliveira, asociación para a recuperación da Memoria Histórica e defensa do Patrimonio Inmaterial, Teo
2. Adellís Asociación sociocultural, Silleda
3. Agrupaçom Cultural O Facho
4. Área de Filoloxías Galega e Portuguesa da  UDC
5. Asesoría IPR Xestión de Cerceda
6. Asociación Bieito Fandiño, Mesía
7. Asociación Couto Mixto de Bruxelas
8. Asociación Cultural "Cabalo Branco",  Pantón.
9. Asociación Cultural "Cultura Aberta", Carral
10. Asociación Cultural A Cabana, Moraña
11. Asociación Cultural Alexandre Bóveda
12. Asociación Cultural Arrincadeira de Riotorto
13. Asociación Cultural Barbantia
14. Asociación cultural Carballos da Sementeira, Bande
15. Asociación Cultural e Ecoloxista "Verbo Xido", Terra de Montes
16. Asociación Cultural e medioambiental O`Abordelo, Monfero
17. Asociación Cultural e Teatral "Abril de Lume e Ferro", Carral
18. Asociación Cultural e Xuvenil Escola de Baile e Gaitas “O Castro”, Pantón
19. Asociación Cultural KOMUNIKANDO.NET
20. Asociación Cultural O Meigallo, Cuntis
21. Asociación Cultural Xovemento
22. Asociación de Amizade Galego-Cubana "Francisco Villamil"
23. Asociación de Editores Galegos
24. Asociación de Montaña Arnau, Muíños
25. Asociación Galega de Historiadores
26. Asociación intercultural Santa ferreña dos Encontros de Música Tradicional
27. Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (ADEGA)
28. Asociación Socio-Pedagóxica Galega (AS-PG)
29. Asociacion Xuvenil Rebumbio
30. Baía Edicións
31. Biblioteca Virtual Galega
32. BNG de Oroso
33. Casa Lourán. Turismo Rural
34. Casa rural Couto Mixto
35. CDR “Ancares”
36. Consello de Delegados do Ies María Soliño de Cangas
37. Coordenadora de Equipas de Normalización Lingüística de Ferrol
38. Coordinación Xeral do Sindicatos de Estudantes do IES María Soliño de Cangas
39. Coordinadora de Traballadores/as de Normalización da Lingua (CTNL)
40. Editorial Galaxia S.A.
41. Editorial Trifolium
42. Esquerda Nacionalista
43. Estaleiro Editora
44. Fervenzas Literarias
45. Frente Popular Galega (FPG)
46. Fundación do Pedrón de Ouro
47. Fundación Rosalía de Castro
48. Gálix
49. Galiza Sosego (Gzs)
50. Gamelas e Anduriñas, Espasante, Ortigueira
51. http://atoladomonte.blogspot.com
52. http://www.lontraloreta.blogspot.com/
53. Ilumax Software
54. Merlín Comunicación S.L.
55. Murguía, Revista Galega de Historia
56. Nova Escola Galega
57. Pavís Pavós
58. Plataforma Coimbra-Galiza
59. Redes Escarlata
60. Revista Cultural A Taboada
61. Romania Minor, Instituto de Estudos Románicos
62. Seminario de Estudos Comarcais
63. Sociedade Deportiva Combarro
64. Taberna Ultreia
65. Teatro Akatro
66. Teatro Nu
67. Unidade Veciñal “26 de Abril”, partido político, Carral
68. Unión do Povo Galego (UPG)


Adhesións individuais:


1. Adela Leiro Lois
2. Adrián Gómez Alonso
3. Adriana Costa Varela.
4. Afonso Bieito Lorenzo Penela
5. Afonso Miguez Torres
6. Agostiño Lagoa Fraga
7. Aitor Rego López
8. Aitor Rivas Rodríguez, profesor na Universidade de Tübingen (Alemaña)
9. Alba Núñez Pazos
10. Alberte Mahía Rodríguez, Enxeñeiro Técnico Industrial,  Membro da Executiva Local do BNG de Vigo.
11. Alberte Martínez López
12. Alberte Oro Claro, médico, profesor da USC
13. Alberte Pérez Rodríguez, arquitecto
14. Alberte X. Araúxo Vilar
15. Alberto Castro Marcote
16. Alberto Figueroa Lago
17. Alberto García
18. Alberto Lema
19. Alberto Pampín Quian
20. Alberto Pereira Suárez
21. Alejandro Dadas Valcarce Sanchez
22. Alejandro Fernández Ordóñez, profesor
23. Alexandre Ínsua Moreira
24. Alexandre Rios Entenza
25. Alfonso G. Sanmartín, director de Rodeira Edicións
26. Alfonso González Asenjo
27. Alfonso Varela Vidal
28. Alice Piccardi
29. Alicia Baña Castro
30. Álvaro Lamas Banhos
31. Amadeu Domínguez Estévez
32. Amador Rodríguez Troncoso
33. Amanda Casais Pena
34. Amiel Amaro Rodríguez Álvarez
35. Amparo Cereixo Silva
36. Ana Abalo de Dios, mestra de E.P.
37. Ana Bande
38. Ana Belén Martínez Delgado
39. Ana Cristina Juncal Blanco.
40. Ana García Lenza
41. Ana Garrido González
42. Ana González Jove
43. Ana López-Suevos Fraguela
44. Ana María Alonso Rodríguez, profesora
45. Ana María Carril Vázquez
46. Anaír Rodríguez
47. Andrés Alfonso Barreiro Pardo, Intérprete de Conferencias, Comisión Europea
48. Andrés Nuñez Rajoy
49. Andrés Pavón Ramírez
50. Andrés Ventas Pérez
51. Andrés Vieites Pérez
52. Ángel Luís Vázquez Latas, mestre de P.T.
53. Ángela Arcas Mancebo
54. Ángeles Saavedra Places, Facultade de Informática da UDC
55. Àngels Oriol Buxó
56. Annabel Domínguez Carballo
57. Antía Gómez Alonso
58. Antía Piñeiro Tubío
59. Antom  Árias  Curto, perito  mercantil
60. Antón García Fernández
61. Antón Mascato, Editor
62. Antoni Teruel i Barberà
63. Antonia Rodríguez Centrón
64. Antonio Araúxo Quintas
65. Antonio Castelo Bello
66. Antonio Iglesias Mira
67. Antonio Manuel Fraga Allegue
68. Antonio Núñez Rodríguez
69. Antonio Piñeiro Seage
70. Ánxela Doval
71. Ánxela Gracián
72. Anxo Lois Diéguez Pardo
73. Anxo López Vergara, mestre de E. Primaria
74. Anxo Louzao Rodríguez, Secretario Nacional da CIG-Ensino
75. Anxo Manuel Otero Montero
76. Anxo Manuel Rodríguez Ratel, estudante
77. Aquilino Santiago Alonso Núñez
78. Araceli González Andrade
79. Ascensión Momán Noval
80. Augusto Rodríguez Cagiao
81. Bárbara Medal Brandariz, Libraría Cento Voando (Sada)
82. Beatriz García Turnes
83. Beatriz Mato Márquez
84. Beatriz Navarro Aguiar, Mestra
85. Beatriz Vilaverde Santamariña
86. Begoña Méndez Vázquez
87. Begoña Paz Rey
88. Begoña Rey Bragaña
89. Belén Pérez Aldariz
90. Bernardo Máiz Vázquez
91. Bieito Fontán Conde
92. Borja Mejuto Rei
93. Brad Epps, Profesor do Departamento de Linguas e Literaturas Románicas Boylston Hall, Universidade de Harvard, Cambridge
94. Brais Fernández Prieto
95. Brais Lema Martínez
96. Brais Santomil Cao, estudante
97. Carlos Alberto Conde Rúa
98. Carlos Baliñas Pérez, profesor Titular de Historia Medieval, Facultade de Humanidades da USC.
99. Carlos Caetano Vizcaíno Fernández
100. Carlos Fernández Olivares
101. Carlos Penedo Casmartiño
102. Carlos Ramos, tradutor e asesor lingüístico
103. Carlos Xesús Varela Aenlle, membro da RAG pola Comarca Asturiana do Eo-Navia
104. Carmen Cabo Pérez, xornalista
105. Carmen Denébola Álvarez Seoane
106. Carmen López Cedrón
107. Carmen Sueiras Romero.
108. Carolina Vázquez Castro
109. Celia Durán
110. Celso Bande Domínguez
111. Celso Xavier Milleiro Sánchez
112. César Carreño Yáñez
113. Cibrán Ríos Entenza
114. Cipriano Julio Betegón Castelo
115. Concepción Alonso Pérez
116. Concepción Álvarez Magdalena
117. Concepción Méndez García
118. Concha Pino Sánchez
119. Crisanto Veiguela Martins
120. Cristina López Villar, profesora da UVigo
121. Cristina Neira Veiga
122. Cristina Novoa Fernández, docente
123. Cruz López Martínez
124. Damián Suárez Vázquez
125. Daniel Emilio Villaverde Framil
126. Daniel Hermida Merino
127. Daniel Landesa Porras
128. Daniel Rio
129. Darío Iglesias Feal
130. David García Pol
131. David León Vázquez
132. David Marcos Ramas
133. David Marcote Canosa
134. David Novo Iglesias
135. David Otero Blanco
136. David Otero Fernandez
137. David Paz Lafuente
138. David S. de Lis, cofundador da AGASF (Asociación Galega de Ciencia Ficción)
139. Delfín Caseiro Nogueiras
140. Demetrio Gómez Xunqueira, profesor de ensino meio de Lingua Castelá e Literatura
141. Denís Fernández Cabrera
142. Diego Boquete Sánchez, mestre
143. Diego Casar González
144. Diego López Pazo
145. Dimas Ramos Fernández, consultor ambiental
146. Dolores Rodríguez Méndez
147. Domingos Guedes
148. Dores Asorei Veiga
149. Dores Castro
150. Dores Gestoso
151. Duarte Correa Piñeiro
152. Edmundo Domínguez Mozo
153. Eduardo Andradas De Diego, historiador
154. Eduardo Rodríguez Louredo
155. Eduardo Silva Bafaluy
156. Eleuterio Rodríguez Mariño, economista
157. Elisa Río Conde
158. Eliseo Fernández Fernández, documentalista e historiador
159. Eloi Alonso Freiría
160. Eloi Treitas Foxaca
161. Elsa Quintas Alborés
162. Emilio Mesías Farías, profesor de Linguaxe Musical
163. Emilio Otero Puga, Catedrático de Instituto
164. Emilio Saavedra Otero, Dpto. Enxeñería Industrial II. Escola Politécnica Superior (Ferrol), UDC
165. Ernesto Espinha Calo
166. Esperanza Abelleira Bouza, mestra
167. Esteban Urbano Caamaño Castro
168. Estevo Sánchez Gálvez
169. Esther Estevez Solanas
170. Eugenio A. Rodríguez Rodríguez
171. Eugénio Outeiro Lojo, professor
172. Eulogio Romero Nogueira
173. Eva Blanco Fernández
174. Federico E. Avila Soto
175. Federico X. Gutiérrez Estoa, Alcalde de Riotorto
176. Felipe Lariño Noia, arquitecto
177. Félix Paz Castañal
178. Fernando García Penas
179. Fernando Gómez Coello
180. Fernando Martínez Pérez
181. Fernando Moscoso Quintián, auxiliar administrativo
182. Fernando R. Dacosta, Secretario Comarcal de Esquerda Nacionalista - Vigo
183. Fernando Torreiro González, profesor do IES Cruceiro Baleares
184. Francisco Caramés Masana
185. Francisco Ferreira Lorenzo
186. Francisco García Fernández, secretario da Asociación Cultural Bezoucos
187. Francisco Javier Campos Rey
188. Francisco Macías, editor de Edicións Positivas
189. Francisco Manuel Castiñeira Romar
190. Francisco Rey García
191. Francisco Teixeiro Conde
192. Francisco Xabier Albarrán Gómez
193. Francisco Xabier Barba de la Riva
194. Francisco Xavier Lorenzo Penela
195. Francisco Xosé Candia Durán, profesor na USC
196. Francisco Xosé Rei García
197. Francisco Xosé Rei Regueiro
198. Francisco Xosé Suárez  Benito
199. Fuco López-Suevos Fraguela
200. Fuco Paz Souto
201. Gabino Cuntín Gómez
202. Gabriel Beceiro López
203. Gelu Ramos Vázquez, técnica de V Plan de Igualdade de oportunidades de Galiza
204. Gerardo Uz
205. Gonzalo Bouza-Brey Villar
206. Gonzalo Hermo González, estudante
207. Gonzalo Pais Beiro
208. Guadalupe Nóvoa Carballude
209. Guillerme Ignacio Costa
210. Guillermo Rodríguez Álvarez
211. Gumersinda Gómez Orgeira
212. Helena Robledo Muíña
213. Helena Sánchez Rodríguez
214. Helena Torres Blanco
215. Helena Vicente Seco
216. Henrique Del Bosque Zapata, Profesor
217. Henrique Harguindey Banet
218. Hugo Pérez Portomeñe
219. Iago Castro Buerger, profesor de secundaria
220. Iago Payo Froiz
221. Iago Rey Corral, estudante da UDC
222. Iago Varela Martínez
223. Ignacio Soto Iglesias
224. Inacio Xesús López da Osa Ximénez
225. Inhaqui Solla Covelo
226. Inma Reino, mestra
227. Inmaculada Otero Varela
228. Iria Veiga Ramos, médico
229. Isabel Mociño González, lectora de galego na USC
230. Isabel Suárez Rama
231. Iván García Campos
232. Iván Prieto Collazo
233. Iván Rodríguez Martínez
234. Iván Rodríguez Vilanova
235. Iván Xusto Álvarez, educador social
236. Jaime Barros Leboreiro
237. Jéssica Beiroa, Xornalista
238. Jesús Antonio Couso Cambeiro
239. Jesús Calvo Pita
240. Jesús Rodríguez Requena
241. Joám C. Rábade Castinheira
242. Jorge Alonso Garabal
243. Jorge de Oliveira Martínez
244. Jorge Fernández Martínez
245. José Antonio Cidre Bardelás, arquitecto
246. José Antonio García Canedo
247. Jose Antonio Gómez López
248. José Antonio Pena Romay
249. José Antonio Trillo Franco
250. José Carlos Jacob González
251. José Carlos Santos Paz, profesor de Filoloxía latina da UDC
252. Jose Eitor Figueroa
253. Jose Enrique Castaño Aira
254. Jose Fernando Lôpez Árias
255. José Francisco Gago Fernández
256. José Luís Alonso Hermida
257. José Luis Álvarez Borrageiros. Estudante
258. José Luis Flores Gómez
259. Jose Luis González Gavino
260. José Luis Sacau Fontenla
261. José Luis Sacau Fontenla
262. José Manuel Ferreiro López
263. Jose Manuel Souto Lamas
264. José María Velay Insua
265. José Pérez
266. José Ramón López Cayón
267. Juan Bautista Mariño Abuín
268. Juan Calviño Paris
269. Juan Manuel Moar Boga
270. Juan R. Piñeiro Chantada, mestre
271. Juanjo García Rodicio
272. Julio Asier Rodriguez, delegado Comercial
273. Júrgio Óscar Valinhas Bueno, professor de Secundária
274. Lara Domínguez Araújo
275. Lara Rodríguez Peña
276. Laura M. Fernández S.
277. Laura Sotelo Estévez
278. Ledicia López Rodríguez
279. Lois Anxo Ferreiro Bestilleiro
280. Lois Cambeiro Cives
281. Lois García Crego
282. Lois Lamas
283. Lois Manoel Toirán Vázquez, mestre
284. Lois Meizoso
285. Lois Vazquez
286. Lola Peláez
287. Lourdes Pérez González, Biblioteca da USC
288. Lucía García Lamas
289. Lucía López De Castro Ruíz
290. Lucía Rodríguez Cao
291. Lucía Salgado Sabarizdni
292. Lucila Ventoso Casais, directora Tórculo Edicións S.L.
293. Luís Gonçales Blasco "Foz"
294. Luz Mª Coira Rey, profesora
295. Mª Begoña Diez Martínez, comercial
296. Mª Carmen Lamas Anido, mestra
297. Mª Carmen López Peón
298. Mª Cruz Estévez Iglesias
299. Mª del Pilar González Casas
300. Mª Fernanda Padín Ogando, ensinante
301. Mª Guadalupe Iglesias Vázquez
302. Mª Paz Pita Vázquez, compositora, profesora de Composición no Conservatorio Superior da Coruña
303. Mª Victoria Rodríguez Rodríguez
304. Mª Xosé Lázare Fouce, profesora do IES Castro Alobre de Vilagarcía de Arousa
305. Manuel Álvarez Rodríguez
306. Manuel Antelo Pazos
307. Manuel Armas Munín
308. Manuel Blanco Fernández
309. Manuel Blanco López, laboral da USC
310. Manuel Bragado Rodríguez, Editor, director de Edicións Xerais de Galicia
311. Manuel Castelao Mexuto
312. Manuel Fernández López, profesor de Matemáticas do IES María Sarmiento
313. Manuel Fernandez Maneiro
314. Manuel Ferreiro
315. Manuel Figueiras Dosil
316. Manuel González López, Dpto. Economía Aplicada, Facultade de Dereito USC
317. Manuel Graña Vazquez, fotógrafo e profesor de FP
318. Manuel Pacior Pérez
319. Manuel Piñeiro González
320. Manuel Pita Trasancos
321. Manuel R. Bermejo Patiño, Catedrático de Química Inorgánica na USC
322. Manuel San Martin Villamor
323. Manuel Suárez Suárez
324. Manuela Fraguela Seoane
325. Manuela Noval Yañez
326. Mar Mosquera Barbeito
327. Marcos Ferreira Amoedo
328. Marcos López Martins, advogado e presidente da Associaçom Cultural Galeguiza
329. Marcos Lorenzo, asesor cultural, Concello de Ferrol
330. Maria A. Gonzalez Encinar
331. María Ángeles Lesta Ramallo
332. María Ángeles Veiga Castro
333. María Casais Pena
334. María Cristina Galán Rapp
335. María del Mar López González
336. María do Carme Rúa Santiago
337. María do Carmo Fernández Pazos
338. María Dolores Pol Castro
339. María E. Cerradelo Gómez
340. María Esther Herrero Ameixeiras
341. Maria Gomez Diaz
342. María Luísa Pita Rubido, profesora de lingua galega de ensino secundario, Ferrol
343. María Mediero Mayán
344. María Montserrat García López
345. María Pereiro
346. María Rodríguez Méndez
347. María Sol Blanco Suárez
348. María Xesús López Siso
349. María Xesús Pazo Blanco, profesora do CEIP María Pita
350. María Xesús Toba Girón
351. Marián Álvarez Rodríguez
352. Mariano Abalo Costa
353. Marta Serrapio Lavandeira
354. Martín Neira Fdez
355. Martin Pawley, blog "Días estranhos" (http://pawley.blogalia.com)
356. Maruxa Barrio Val
357. Matías Rodríguez da Torre, profesor de lingua e literatura galegas no ensino secundario
358. Matilde Pardiñas
359. Mei Camba Castro
360. Mercedes Penoucos Castiñeiras
361. Miguel Blanco Vázquez.
362. Miguel Campuzano Alvarez, especialista do equipo de Orientación Específico da Coruña
363. Miguel Rozados Lorenzo
364. Miguel Serrano Pérez, Departamento de Botánica. Faculdade de Farmácia USC
365. Miguel Suárez Peleteiro
366. Miguel Toirán
367. Milagros Lantes Seara, mestra de primaria
368. Modesto Rodríguez Centrón
369. Mon Daporta Padín
370. Mónica Camaño Fandiño
371. Mónica Pazos Martínez
372. Mónica Pereira Pérez
373. Montse Montaos Varela
374. Nacho Alonso                                                               
375. Naír García Abelleira, estudante
376. Nel Vidal Barral
377. Neves Ermida Diaz
378. Noela Fernández
379. Noelia Cachaza Díaz
380. Norberto Tabarés Feijóo
381. Nuria Araúxo García.
382. Nuria Patricia Martínez Gonçalves
383. Nuria Seoane Bouzas
384. Olga Castro Vázquez
385. Olga Iglesias de la Fuente
386. Ólida Vázquez Fernández
387. Oliva Fraga Lombardía
388. Omayra María Lista Liñares, xornalista
389. Óscar Cerqueira Figueroa 
390. Óscar Manuel Martínez Iglesias
391. Óscar Méndez Franco, representante do alumnado no Consello Social da UVigo
392. Óscar Reboiras Loureiro
393. Pablo Aguiar Fernández
394. Pablo Cid Alonso
395. Pablo Fernández Zas
396. Pablo Silva Crespo
397. Pablo Tortajada Bermúdez
398. Pablo Varela Pet
399. Patricia Varela Fernández
400. Paula Alexandre Teixeiro, filóloga
401. Paula Cascallar Latorre
402. Pedro Abalo Martínez, enxeñeiro técnico informático
403. Pedro García Flores
404. Pedro Gómez-Valadés, director Enclave
405. Perfecto Ramos Rodríguez
406. Pilar Buela
407. Pilar de Araújo Ferreira, mestra de educación infantil
408. Pilar López Lago
409. Pilar Reino Lampón, profesora
410. Pilar Sampil Sánchez
411. Prudencio Viveiro Mogo
412. Purificación Ferreiro Bestilleiro
413. Rafael Gutierrez Araujo
414. Rafael Maquieira
415. Rafael Pla López, profesor da Universidade de Valencia
416. Rafael Rodríguez Martínez
417. Ramiro Combo
418. Ramón Lorenzo Vázquez
419. Ramón Varela Puñal
420. Raquel Santafé Cerradelo
421. Raquel Varela
422. Raúl Galego García, gaiteiro
423. Raúl Veiga Rouriz
424. Ricardo Alonso Fernández
425. Rita Carballo de Dios
426. Rita Filgueira Peña
427. Rita Vázquez Domínguez
428. Roberto Catoira, presidente da Agrupación Cultural Alexandre Bóveda e Coordinador da Comisión de Normalización Lingüística de FEREGA-CECA
429. Roberto de Andrés Iglesias
430. Roberto Muiño Rodriguez
431. Roberto Soto Sola
432. Rocío C. Graña
433. Rocío Corral Pampín
434. Rocío Montero Fornos
435. Rocío Ramos López
436. Roi Lopez Carmona
437. Román Cerqueiro Landín, profesor de Ensino Secundario
438. Rosa Castro Vázquez
439. Rosa Gómez Limia
440. Rosa Mª Vidal Vázquez
441. Rosa María Pena González
442. Rosa María Real Lombardero
443. Rosa María Suárez Redondo
444. Rosalía Cortizas Leira
445. Rosario Pérez Magdalena
446. Rubén Anido Domínguez
447. Rubén Arrojo Fernández
448. Rubén Cela Díaz
449. Rubén Permuy
450. Ruth Layús Quiroga
451. Salvador Soutullo Carolo
452. Santiago Bernárdez
453. Santiago Carvalhido Cortinhas, jornalista
454. Santiago Patiño Pérez, licenciado en Filoloxía Galega
455. Santiago Vaqueiro Rodríguez
456. Sara Louraço Vidal
457. Sara Rodríguez Centrón
458. Saúl Otero Otero
459. Serxio Álvarez Alonso
460. Serxio Fontenla Romero
461. Silvana Mª Castro García
462. Silverio Cerradelo Gómez, licenciado en Veterinaria e en Filoloxía Galega
463. Silvia Bermúdez, University of California-Santa Barbara, Department of Spanish and Portuguese
464. Silvia Cuetos Menéndez
465. Silvia Díaz Iglesias
466. Silvia Rodríguez Fontán
467. Sixto Cerredelo Gómez
468. Sofia Rama Lorenzo
469. Susana Rei Crespo
470. Susana Vázquez González, profesora de lingua e literatura no IES Lama das Quendas, Chantada
471. Susana Vicente Comojo
472. Suso Fernández Acevedo
473. Suso Sanmartín
474. Tareixa Alonso García
475. Teo Cardalda Fernández
476. Tere Ferreiro, mestra de EP
477. Tereixa Novo Arrojo, mestra
478. Teresa Barberena Fernández
479. Teresa Dominguez Carballo
480. Txiki Martínez Paz
481. Uxía Garrido Filgueira
482. Uxío-Breogán Diéguez Cequiel
483. Vanessa Martínez Gonçalves
484. Verónica Arias Sánchez
485. Verónica Hermida García
486. Verónica López Ferreira
487. Vicente de Souza, actor
488. Vicente López-Veiga Brea
489. Vicente Montero Santalla, profesor
490. Vicente Vázquez Arias
491. Vicenzo Alberte Iglesias
492. Vítor Andrade Vazquez
493. Xabier Arias
494. Xabier Campos Villar
495. Xabier Cancela.
496. Xabier Espasandín García
497. Xabier López García
498. Xabier Loureiro Varela
499. Xabier Pérez Igrexas
500. Xabier Vila-Coia
501. Xaime Nogueira Meixe
502. Xan Carlos González Basanta
503. Xan Carlos González Lago
504. Xan F. Centrón Montero
505. Xan Guillén, responsable do Premio Frei Martín Sarmiento
506. Xavier Campos
507. Xavier Rey Varela
508. Xerardo Dasairas Valsa, mestre, historiador e etnógrafo
509. Xerardo Pardo de Vera
510. Xerardo Rodríguez Roca, profesor
511. Xerardo Rodríguez Xusto
512. Xermán Álvarez González, xeógrafo, membro do Consello Comarcal do BNG do Condado
513. Xesús Alvarez Goiane
514. Xesús Martínez López.
515. Xesús Óscar Fernández Gómez
516. Xesús Prieto Blanco, Área de Óptica da USC
517. Xesús Romá Laíño - Briones Arén
518. Xiao Roel, latinista, tradutor
519. Xilberte Manso De La Torre, membro da Xunta de Goberno do IEM,  e Arquiveiro Bibliotecario do mesmo.
520. Xoán Abad Sabarís
521. Xoán Antonio Allegue López
522. Xoán Blanco Fernández
523.  Xoán Carlos Garrido Couceiro, profesor de Filosofía
524. Xoán Luís Ferreira Acuña, profesor de Ensino Secundario
525. Xoán Manuel Estévez Freijeiro
526. Xosé A. Laxe Martiñán
527. Xosé Alfredo Freitas Cameselle
528. Xosé Antón Barreiro Pereira, avogado
529. Xosé Antón Gómez Fernández
530. Xosé Antonio González Vázquez
531. Xosé Antonio Pena Beiroa, economista
532. Xosé Carlos Solla Lago
533. Xosé Eliseu Mera Quintas
534. Xosé Lastra Muruais
535. Xosé Lois Chao González
536. Xosé Lois Seixo Fernández
537. Xosé Lois Souto, licenciado en Física
538. Xosé López Somoza
539. Xosé Luís Regueira Fernández, profesor da USC e director do Departamento de Filoloxía Galega da USC
540. Xosé M. Rodríguez González, Departamento de Tecnoloxía IES Pintor Colmeiro, Silleda
541. Xosé Manoel Casais Montemuiño
542. Xosé Manuel Barreiro Insua
543. Xosé Manuel Carreira Rodríguez, enxeñeiro de Camiños
544. Xosé Manuel Carril Vázquez, docente na UDC
545. Xosé Manuel Cid Fernández
546. Xosé Manuel García Crego
547. Xose Manuel Liste Reimundez
548. Xosé Manuel Míguez
549. Xosé Manuel Pazo Blanco
550. Xosé Manuel Pérez Álvarez
551. Xosé María González Salgado
552. Xosé Pérez Cancio
553. Xosé Rial Pérez
554. Xosé Sanchez, vicerresponsábel Local do Bng -Vigo
555. Xose Silva Paredes
556. Xosé Tubío Rodríguez
557. Xosé-Henrique Costas González, Catedrático de Filoloxía Galega da Uvigo, Director da Área de Normalización Lingüística da UVigo
558. Xulia Rodríguez Abella
559. Xulia Rodriguez Abella, profesora do IES Urbano Lugrís, A Coruña
560. Xulio Anxo Martínez Costas
561. Xulio Gayoso Neira
562. Xulio González Costas
563. Xulio Pérez
564. Xulio Rua Rodriguez
565. Xurxo Bértola
566. Xurxo Boubeta Garcia
567. Xurxo Estévez Gantes
568. Xurxo Martínez González
569. Xusto A. Rodríguez Río
570. Yolanda Arias Conde
571. Yolanda González Freitas