Mercedes
Queixas Zas

Os trobadores do Reino de Galiza
 Divulgación
 1997
 Edicións A Nosa Terra