Manuel
Lourenzo

Viaxe ao país de ningures
 Teatro
 1977
 Editorial Galaxia